Om BBIC

BBIC - Barns behov i centrum

är en arbetsmodell med focus på barnet och dess behov. Socialstyrelsen skriver att barn som är föremål för socialtjänstens insatser ska ha samma livschanser som andra barn. BBIC syftar till att stärka barns ställning i den sociala barnavården, vilket också står i samklang med FN:s barnkonvention. I dag används BBIC i merparten av sveriges kommuner.

Gunilla Ewert har sedan 2001 baserat arbetet när det gäller utredningar på BBIC (Barns Behov I Centrum) men även i arbetet med utbildning och handledning av personal. Erfarenheten är att arbetsmodellen ger en mera nyanserad och tydlig bild av barnet och dess behov samt föräldrarna och deras förmågor.

Arbetsmodellen består av tre delar

Barnets sju behovsområde: Hälsa, Utbildning, Känslo- och beteendemässig utveckling, Identitet, Familj och sociala relationer, Socialt uppträdande och Klara sig själv. Barnets behov sätts i relation till Föräldrarnas förmåga och till Familj och miljö vilket ger en helhetsbild av barnet. Modellen illustreras med hjälp av en triangel.

 

BBIC-Triangeln

Se gärna Socialstyrelsens hemsida för mera information.